Publikacja stanowi praktyczny komentarz do ustawy o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie 3.04.2018 r.

Autor omawia obecne rozwiązania przyjęte przez ustawodawcę, w tym zwłaszcza:

  • nowy nadzwyczajny środek zaskarżenia w postaci skargi nadzwyczajnej,
  • nową organizację wewnętrzną Sądu Najwyższego,
  • zmiany w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawach sędziów Sądu Najwyższego,
  • zmiany w przepisach regulujących status sędziego,
  • wprowadzenie ławników Sądu Najwyższego.

W książce wskazano różnice w porównaniu do poprzedniego stanu prawnego. Dzięki temu możliwe jest ustalenie, w jakim zakresie aktualność zachowuje dotychczasowe orzecznictwo i piśmiennictwo dotyczące Sądu Najwyższego.

W opracowaniu uwzględniono zmiany wprowadzone następującymi ustawami:

  • z 6.03.2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej;
  • z 12.04.2018 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym;
  • z 12.04.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy o Sądzie Najwyższym;
  • z 10.05.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.

Przedstawiona została również ostatnia nowelizacja przepisów wynikająca z ustawy z 20.07.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

Komentarz jest przeznaczony dla sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych oraz osób wykonujących inne zawody prawnicze. Będzie cennym źródłem wiedzy dla wszystkich podmiotów uczestniczących w procedurze składania i rozpatrywania skargi nadzwyczajnej – nowego nadzwyczajnego środka zaskarżenia przewidzianego w ustawie o Sądzie Najwyższym.

Komentarz na stronie wydawnictwa

 

Ustawa o Sądzie Najwyższym. Komentarz

18 sierpnia 2018

dr hab. Krzysztof Szczucki

Strona prywatna dra hab. Krzysztof Szczuckiego - adiunkta w Katedrze Prawa Karnego Porównawczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Prezesa Rządowego Centrum Legislacji.